Privacy statement

Presentatie

U bezoekt momenteel de internetsite somfypro.nl waarvan de sociale zetel gevestigd is op het volgende adres: Diamantlaan 6, 2132 WV Hoofddorp. De directeur, verantwoordelijk voor de publicatie van de site, is dhr. S. van Witzenburg in de hoedanigheid van Algemeen Directeur. Deze website werd ontworpen om professionele informatie te verstrekken over Somfy Somfy BV, zijn produkten en diensten.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens op de www.somfypro.nl website

Tijdens uw bezoek aan deze site, kan u worden gevraagd om informatie van een rechtstreeks of onrechtstreeks persoonlijke aard te verschaffen. Deze informatie is uitsluitend voor intern gebruik bestemd.

In geen geval zal uw adres of uw gegevens aan derden, voor commerciƫle doeleinden, verkocht of ter beschikking gesteld worden zonder u voorafgaand eerst in de mogelijkheid te stellen u hiertegen te verzetten.

Op grond van artikel 9 van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonlijke gegevens, hebt u te allen tijde het recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die betrekking hebben op u. U kunt dit recht uitoefenen door u te richten naar: Somfy BV - Postbus 163, 2130 AD Hoofddorp Nederland Tel: +31 (0) 23 55 44 900 en voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke gegevens.

U kunt dus eisen dat onjuiste, onvolledige, misleidende of verouderde informatie wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd of dat het verzamelen, gebruiken, verstrekken of opslaan van informatie met betrekking tot uw persoon verboden wordt.

Gebruik van bezoekersgegevens op de www.somfypro.nl website

Deze gehele website is beschermd door internationale wetgeving inzake auteursrechten en literaire en artistieke eigendomsrechten. De toegang tot de informatie op deze website verleent de bezoeker geenzins een licentie of een recht anders dan louter het recht om de site te bezoeken. Alle rechten van reproductie zijn voorbehouden, met inbegrip van alle illustraties en foto's. Alle handelsmerken op deze site zijn al dan niet geregistreerd door de bedrijven die er eigenaar van zijn. Daarom is elke reproductie en / of representatie en / of  verdere verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in eender welke elektronisch of andere vorm, in het heden of in de toekomst, verboden, tenzij met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de eigenaar. Het niet naleven van dit verbod kan geĆÆnterpreteerd worden als merkinbreuk en leiden tot  burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

Somfy waarschuwt dat het zijn intellectuele eigendomsrechten zal doen respecteren met alle beschikbare wettelijke middelen. Somfy doet zijn uiterste best om nauwkeurige en actuele informatie op de website te presenteren, maar geeft op dit punt geen enkele garantie en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke fout of onvolledigheid ook die de inhoud van de website zou kunnen bevatten. Somfy behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving eender welk deel van de website te wijzigen en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen van deze veranderingen. Het kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor moeilijkheden om toegang tot de site te krijgen, of bij onderbrekingen in internetverbinding. In het algemeen is Somfy niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang tot de website of het gebruik van de informatie van de website, en de gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de risico's die eruit kunnen voortvloeien.