Verantwoordelijkheid


1. Wij stellen alles in het werk om u betrouwbare, complete en actuele informatie te verstrekken. Toch kunnen we niet garanderen dat alle informatie op deze internetsite exact is.

2. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze internetsite te actualiseren of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

3. Wij kunnen u niet garanderen dat de informatie op deze internetsite conform is met de wetgeving in elk land. Uw bezoek aan deze site is uw eigen initiatief en u bent verantwoordelijk voor het respecteren van alle wetten inzake openbare orde die in uw land van kracht zijn.

4. Wij nodigen u uit om alle informatie op deze internetsite te verifiëren bij onze lokale dochteronderneming.

5. De toegang tot deze site en het gebruik van zijn inhoud gebeuren op uw eigen verantwoordelijkheid. Het komt u met name toe om u te beschermen tegen virussen of andere zaken die uw computer of de gegevens daarop kunnen vernietigen of beschadigen.
 

Auteursrechten

1. Bescherming van de aurteursrechten:
 

Deze Internet site en de informatie die hij bevat (met name beelden, tekeningen, enz.) zijn beschermd door het auteursrecht.  Alle rechten zijn gevrijwaard.

Auteursrechten SOMFY SAS, 50 avenue du Nouveau Monde, 74300 CLUSES, Frankrijk.

2. Gebruiksvoorwaarden:

a.  Alle informatie die geen deel uitmaakt van een "downloadfile" mag op geen enkele wijze worden afgedrukt of gereproduceerd, noch geheel noch gedeeltelijk.
 
b.  Informatie die deel uitmaakt van een downloadfile mag worden afgedrukt of gedownloaded voor intern, niet commercieel en louter informatief gebruik. Deze informatie is niet bedoeld om aan klanten te worden getoond of gegeven, en mag niet worden verspreid. Elke kopie van deze informatie moet melding maken van onze auteurs- en eigendomsrechten.
U heeft geen toelating om deze informatie te wijzigen. U heeft evenwel het recht om deze informatie te vertalen om een beter begrip ervan bij uw medewerkers te bekomen ; in dit geval bent u als enige verantwoordelijk voor de uitgevoerde vertaling. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een einde te maken aan deze toelating, via een bericht dat we u persoonlijk toesturen of via een bericht op deze Internet site. Elk gebruik van de bewuste informatie moet op dat moment onmiddellijk worden stopgezet.

copyright©2007, Somfy SAS
 

Merknamen

1. Onze merknamen
 
a.  Hierbij een niet volledige lijst van de merknamen die we frequent hanteren:

SOMFY, Somfy logo, OREA, ALTUS, ANIMEO, AXOVIA, AXORN, KEASY, PASSEO, EOLIS, INTEO, CENTRALIS, CHRONIS, IPSO, WINDOROLL, ROLLMASTER, CLIC&UP, RADIO TECHNOLOGY SOMFY, ORIENTA, DOMIS, KEYTIS, OXIMO, ACTIVE CONTROL SYSTEM, SOMFY DRIVE CONTROL, HOME MOTION BY SOMFY, DEXXO, GLYSTRO, AXROLL, HOME MOTION, MY, SITUO, COMPOSIO, IMPRESARIO, SONESSE, SUNIS, WIREFREE, YESSEO, ...

OPMERKING : sommige van deze merknamen worden niet in alle landen gebruikt. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een schending van rechten van derden op basis van de bovenstaande lijst.
 
b.  Het gebruik van (één van) deze merknamen is verboden, behalve indien:

-
wij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk de toestemming verlenen of
u een hyperlink wenst te creëren naar onze Internet site en indien daarbij alle vereiste voorwaarden uit de sectie " hyperlinks" zijn vervuld.
 
2. Door derden gedeponeerde merknamen:
 
a.  De andere merknamen die op onze Internet site worden vermeld, behoren exclusief toe aan de rechthebbenden in kwestie.
 
b.  Wij claimen noch verlenen enig recht op deze merknamen. Het ontbreken van een vermelding van de naam van de rechthebbenden in kwestie op deze Internet site kan niet worden opgevat als een toeëigening van onze kant.


 

Hyperlinks

1.  De links die wij u voorstellen:  wij bieden u hyperlinks aan naar talrijke andere Internet sites. Wij vertegenwoordigen noch controleren echter deze sites en zijn ook niet verantwoordelijk voor hun inhoud. 
2.  De links die u creëert:  de creatie van een link naar onze Internet site vergt onze voorafgaandelijke schriftelijke toelating, behalve indien u de volgende cumulatieve voorwaarden vervult:


a. 
Wij geven u de toestemming om links naar onze Internet site te creëren:

wanneer u een klant bent van één van de ondernemingen van de SOMFY International groep, 
wanneer u op loyale wijze gebruik maakt van deze link, wat met name betekent dat er geen verwarring mag bestaan over de relaties die u met ons onderhoudt,
wanneer u op zodanige wijze een link creëert naar de Homepage van onze site, dat het duidelijk is dat de site waarnaar de link verwijst, aan ons toebehoort. U mag in geen enkel geval een link creëren naar een andere pagina of  een gedeelte van onze site reproduceren,

wanneer u bij het creëren van de link het Somfy logo als volgt reproduceert, met respect voor de juiste afmetingen:
Somfy logo

-
 
  
wanneer u de creatie van een link schriftelijk meedeelt aan onze afd. Marketing-Communicatie, binnen vijf werkdagen volgend op de creatie, en dit met een bericht naar het volgende adres: marketing.nl@somfy.com.
 
b.  Wij behouden ons het recht voor om te eisen dat een link onmiddellijk wordt verwijderd, indien wij oordelen dat hij strijdig is met onze belangen.


 

Gebruik en beoogde gebruikers

1. Deze website is uitsluitend bedoeld voor bedrijven opgericht in Nederland, of personen wonend in Nederland.

2. De informatie over producten en services is niet noodzakelijk geldig in alle landen. Het is met name mogelijk dat bepaalde producten of services die op deze site worden vermeld, niet beschikbaar zijn in alle landen.
 

Andere rechten inzake intellectueel eigendom

Elk product, elke procedure of elke technologie die op deze internetsite wordt beschreven, kan worden beschermd in de hoedanigheid van intellectueel eigendom. Geen enkel gebruik van deze rechten van intellectueel eigendom is bij deze toegelaten.
 

Wetgeving en rechtspraak van toepassing

In geval van geschillen naar aanleiding van de toegang tot of het gebruik van deze Internet site, is enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de (voorzieningenrechter van de) Rechtbank Amsterdam, tenzij Somfy er de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van Koper.